Ông Nguyễn Đình Kiều - Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: 0984263400