UBND xã Thạch Hương

Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Thạch Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh.