I. Đảng ủy:

1. Nguyễn Đình Ngụ - Bí thư Đảng ủy;

2. Nguyễn Thị Diệu - PBT Đảng ủy xã;

II. Hội đồng nhân dân:

1. Nguyễn Đình Ngụ - CT HĐND xã;

2. Nguyễn Thị Liên - PCT HĐND xã;

III. Ủy ban nhân dân:

1. Nguyễn Đình Kiều - CT UBND xã;

2. Nguyễn Hồng Phong - PCT UBND xã.

IV. UBMT TQ và các đoàn thể:

1. Phạm Khả - CT UBMTTQ;

2. Nguyễn Đình Loan - CT Hội CCB;

3. Nguyễn Thị Long - CT HPN;

4. Nguyễn Văn Sỹ - Bí thư đoàn thanh niên;

5. Nguyễn Thị Hồng Vân - CT Hội Nông dân.